D. Victoriano Muñoz Oms

La Fábrica de Cemento Pirineo, va assolir tots els objectius gràcies al conjunt de la política del Director General de l’Empresa i al Consell d’Administració d’E.N.H.E.R. així com a l’equip cimenter que al llarg del temps va arribar a estar compost per excel·lents professionals en el camp de la ingienería, de la química i de la tècnica, acompanyats per bons professionals de l’ofici i especialistes en ciment que van saber adaptar-se perfectament a les noves i sofisticades tecnonologies que es van anar incorporant en les successives ampliacions i substitucions d’equips, ja obsolets a l’origen, per moderns equips de fabricació dotats d’eficients mitjans de control.

L’Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana es va fundar el 1946 com resposta a la visió, projectes, tenacitat i treball realitzats per un home extraordinari, l’enginyer D. Victoriano Muñoz Oms.

No només va fundar i va dirigir E.N.H.E.R. com el seu primer conseller i Director Gerent, des del 1946 a 1963, sinó que va crear un estil d’exercir la professió, treballs i decisions, amb respecte i fermesa, aconseguint al mateix temps que els treballadors es sentissin orgullosos de servir a l’empresa i al bé comú. D. Victoriano ha estat un autèntic mestre forjador de professionals responsables i un exemple de tenacitat, efectivitat, humanitat i coherència. Va ser una persona que va dominar com pocs els ressorts humans per conquistar voluntats, establint relacions profundes de responsabilitat i respecte en l’exercici de les funcions encomanades il·lusionant profundament a les persones del seu entorn.

Sus visitas a la Fábrica, no eran protocolarias, sinó exhaustivos exámenes de lo que se llevaba a término. Recorria y se interesaba por el funcionamiento de las diversas instalaciones: inquiría sobre mil detalles de producciónm preguntaba por las dificulrades y deficiencias que surgían; entendía sobre previsiones de futuro; proponía nuevas soluciones en la búsqueda siempre de conseguir avances que pudiesen garantizar beneficios y una mejora técnica.

Les seves visites a la Fàbrica, no eren protocol·làries, sinó exhaustius exàmens del que es duia a terme. Recorria i s’interessava pel funcionament de les diverses instal·lacions: inquiria sobre mil detalls de producció preguntava per les dificulrades i deficiències que sorgirien; entenia sobre previsions de futur; proposava noves solucions a la recerca sempre d’aconseguir avanços que poguessin garantir beneficis i una millora tècnica.